Scroll to top

Geodézia Bardejov

Firma Geodézia Bardejov, s.r.o., vznikla vo februári 2002 zápisom spoločnosti do obchodného registra okresného súdu v Prešove číslo vložky 13358/P oddiel Sro,. Geodézia Bardejov, s.r.o., vznikla ako odpoveď na to, že v roku 2000 spoločnosť Geodézia Prešov, a.s. sa dostala do likvidácie a konkurzu. Jej bývalí zamestnanci, ktorí pracovali na pobočke v Bardejove založili nový subjekt, ktorý pokračuje v poskytovaní služieb geodetických a kartografických prác.

Pracovníci našej spološnosti už od roku 1994 sa podieľali na vyhotovovaní Registrov Pôvodného Stavu, Zjednodušených Registroch Pvôodného Stavu a Registrov Obnovenej Evidencie Pozemkov v celkovom počte cca 50 zapísaných registrov. K dnešnému dňu máme rozpracovaných ešte 5 Registrov Obnovenej Evidencie Pozemkov v rámci Prešovského kraja. Od roku 1998 sa podieľame na vyhotovovaní Projektov pozemkových úprav v záhradkových osadách podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z.z. o určovaní pôdy v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim, v počte 15 projektov v okrese Bardejov, 13 projektov v okrese Prečov, 3 projekty v okrese Sabinov.

PREČO MY

Veľká časť našich prác tvoria aj spracovania zjednodušených rozdeľovacích plánov pre vytíčenie hraníc pozemkov na poľnohospodýrskych a lesných pôdach. Nemalý podiel činnosti našej spoločnosti sa sústreďuje na vyhotovovanie rôznych druhov geometrických plánov a vytyčovacích prác pre fyzické ako aj právnické osoby, zameriavanie polohopisov a výškopisov pre projektantov z oblasti stavebných činnosti, vodárenských projektov, energetických projektov, záhradných architektov.